Klauzula informacyjna RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez spółkę „Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych.

Na podstawie przepisu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej: RODO, „Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, pod adresem: 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724111 (dalej „Hydro”) informuje:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka „Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Gronowskiej 4a, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Na podstawie wymagań RODO uznano, że działalność biznesowa „Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyczerpuje przesłanek, które wskazywałyby na obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych. W związku z powyższym w spółce „Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie powołano Inspektora Ochrony Danych.

3. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 1. w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy „Hydro” i Kontrahentem (dalej: Umowa), oraz ewentualnego dochodzenia przez administratora praw wynikających z tej Umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w odniesieniu do danych osobowych Kontrahenta) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób), w tym podjęcia działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych lub w innych celach, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
 2. aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes „Hydro” polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Kontrahentom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży;
 3. aby wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
 4. aby bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes „Hydro” polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt. 3, nie krócej jednak niż przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

5. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. pozostałym spółkom z grupy tj.: spółce HYDRO-PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, i spółce WEGA Arkadiusz Dobroń spółka jawna z siedzibą w Lesznie;
 2. doradcom prawnym i ekonomicznym administratora, a także audytorom;
 3. naszym kontrahentom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.
  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i tylko zgodnie z naszymi procedurami i naszymi poleceniami;
 4. innym podmiotom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych powyżej w pkt. 3.

6. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora.

Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na adres podany w pkt. 1.

7. PRAWO SPRZECIWU

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby zgłosić sprzeciw, skontaktuj się z nami na adres podane w pkt. 1 powyżej.

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych nie wynika z obowiązku prawnego. Jest ono dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonywania Umowy.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

„Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością